+2 01200070979

compound joulz inertia egypt

GB 147333

+2 01200070979


EGP 8,863,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road

GB 121315

+2 01200070979


EGP 8,863,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road

GB 113793

+2 01200070979


EGP 5,430,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road

GB 114438

+2 01200070979


EGP 5,537,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road

34242 sqmGround Floor
GB 110311

+2 01200070979


EGP 8,863,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road

GB 110616

+2 01200070979


EGP 14,249,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road

GB 103217

+2 01200070979


EGP 14,249,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road

GB 103920

+2 01200070979


EGP 5,430,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road

GB 105236

+2 01200070979


EGP 5,537,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road

GB 106484

+2 01200070979


EGP 9,950,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road

GB 107775

+2 01200070979


EGP 9,950,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road

GB 108498

+2 01200070979


EGP 14,249,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road

GB 97036

+2 01200070979


EGP 14,249,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road

GB 97393

+2 01200070979


EGP 5,430,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road

GB 74513

+2 01200070979


EGP 6,840,000

Joulz Cairo Alexandria Desert Road